Privaatsuspoliitika

Plussriided.ee on võtnud endale eesmärgiks olla isikuandmete töötlemisel Sinule usaldusväärseks ja Sinu õigusi austavaks partneriks. Sellest lähtuvalt oleme koostanud privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist.

1. MÕISTED

1.1. Andmesubjekt on füüsiline isik, kelle kohta on Saare Kaubandus OÜ teavet või teave, millega on võimalik füüsiline isik tuvastada. Andmesubjektid on näiteks füüsilisest isikust kliendid, koostööpartnerid ning töötajad kelle kohta on Saare Kaubandus OÜ isikuandmeid.
1.2. Privaatsustingimused on käesolev tekst, mis sätestab Saare Kaubandus OÜ isikuandmete töötlemise põhimõtted.
1.3. Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta.
1.4. Isikuandmete Töötlemine on igasugune Andmesubjekti Isikuandmetega tehtav toiming. Näiteks Isikuandmete kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine ja avalikustamine, juurdepääsu võimaldamine, päringute teostamine ja väljavõtete tegemine, kasutamine, edastamine, ristkasutamine, ühendamine, sulgemine, kustutamine või hävitamine, või mitu eelnimetatud toimingut, sõltumata toimingute teostamise viisist ja kasutatavatest vahenditest.
1.5. Klient on iga füüsiline või juriidiline isik, kes kasutab või on avaldanud soovi kasutada Saare Kaubandus OÜ teenuseid.
1.6. Leping on Saare Kaubandus OÜ ja Kliendi vahel sõlmitud Teenuse osutamise või muu leping.
1.7. Veebileht www.plussriided.ee on Saare Kaubandus OÜ veebileht.
1.8. Külastaja on isik, kes kasutab www.plussriided.ee veebilehte
1.9. Laps on Isikuandmete Töötlemise kontekstis Eesti Vabariigis alla 13 aastane isik.
1.10. Teenused on igasugused Saare Kaubandus OÜ poolt pakutavad teenused ja tooted.
1.11. Küpsised on andmefailid, mida salvestatakse mõnikord Veebilehe Külastaja seadmesse.

1.12. Müügikanalid on Saare Kaubandus OÜ poolt kasutatavad Andmesubjektiga suhtlemise viisid, kaupade müügiks ning teenuste osutamiseks loodud vahend. Sh. e-post, telefon, avalik ja sotsiaalmeedia, erinevad vestlusliinid, individualiseeritud ja interaktiivsed reklaamid ja muud sarnased tööriistad Veebilehtedel ja mujal.

2. ÜLDSÄTTED

2.1. plussriided.ee on juriidiline isik Saare Kaubandus OÜ, registrikoodiga 14801117, asukohaga Heltermaa mnt.23, Kärdla, 92414, Hiiumaa.

2.2. Isikuandmeid võib Saare Kaubandus OÜ töödelda:
2.2.1. vastutava töötlejana määrates kindlaks töötlemise eesmärgid ning vahendid;
2.2.2. volitatud töötlejana vastutava töötleja juhiste järgi;
2.2.3. vastuvõtjana ulatuses, kellele Isikuandmeid edastatakse.
2.3. Privaatsustingimused kohalduvad Andmesubjektidele ning Privaatsustingimustes nimetatud õigustest ja kohustustest lähtuvad kõik Vivin töötajad ja koostööpartnerid, kellel on kokkupuude Vivin valduses olevate Isikuandmetega.
2.3.1. Privaatsustingimusi võivad täiendada Veebilehel või seadmetes avaldatavaid privaatsusteadaandeid, samuti võib Privaatsustingimusi nendega muuta ja täiendada.

3. PÕHIMÕTTED

3.1. Saare Kaubandus OÜ lähtub Isikuandmete Töötlemisel alati Andmesubjektide huvidest, õigustest ja vabadustest.
3.2. Saare Kaubandus OÜ eesmärgiks on vastutustundlik Isikuandmete Töötlemine, mille puhul lähtutakse parimast praktikast, pidades silmas, et alati ollakse valmis demonstreerima Isikuandmete Töötlemise vastavust seatud eesmärkidele.
3.3. Saare Kaubandus OÜ kõik Isikuandmete Töötlemisega seonduvad protsessid, juhendid, toimingud ja tegevused lähtuvad järgnevatest põhimõtetest:
3.3.1. Seaduslikkus. Isikuandmete Töötlemise puhul on olemas selleks seadusest tulenev alus, näiteks nõusolek;
3.3.2. Õiglus. Isikuandmete Töötlemine on õiglane nõutades eelkõige, et Andmesubjektil oleks piisav teave ja informatsioon selle kohta, kuidas Isikuandmeid Töödeldakse.
3.3.3. Läbipaistvus. Isikuandmete Töötlemine on Andmesubjektile läbipaistev.
3.3.4. Eesmärgipärasus. Isikuandmeid kogutakse täpselt ja selgelt kindlaksmääratud ning õiguspärastel eesmärkidel ning neid ei töödelda hiljem viisil, mis on nende eesmärkidega vastuolus.
3.3.5. Õigsus. Isikuandmed on õiged ja vajaduse korral ajakohastatud ning tarvitusele on võetud kõik mõistlikud meetmed, et Isikuandmete Töötlemine eesmärgi seisukohast ebaõiged Isikuandmed kustutataks või parandataks.

3.3.6. Usaldusväärsus ja konfidentsiaalsus. Isikuandmete Töötlemine toimub viisil, mis tagab Isikuandmete asjakohase turvalisuse, sealhulgas kaitseb loata või ebaseadusliku Töötlemise eest ning juhusliku kaotamise, hävitamise või kahjustumise eest, kasutades mõistlikke tehnilisi või korralduslikke meetmeid. Saare Kaubandus OÜ omab nii ettevõttesiseseid juhiseid, eeskirju töötajatele, kui ka eraldi lepinguid iga volitatud töötlejaga, mis näevad ette parimad praktikad, pideva riskihindamise ning asjakohased tehnilised ja organisatoorsed meetmed Isikuandmete Töötlemisel.

4. ISIKUANDMETE KOOSSEIS

4.1. Saare Kaubandus OÜ kogub muuhulgas järgmist tüüpi Isikuandmeid:
4.1.1. Andmesubjekti poolt Saare Kaubandus OÜ avaldatud Isikuandmed (nimi, e-posti aadress, postiaadress, telefoninumber);
4.1.2. Andmesubjekti ja Saare Kaubandus OÜ tavapärase suhtluse tulemusel tekkivaid Isikuandmed;
4.1.3. Andmesubjekti poolt ilmselgelt avalikustatud Isikuandmed (nt sotsiaalmeedias);
4.1.4. Teenuste tarbimisel tekkivad Isikuandmed (nt e-poest ostmisel);
4.1.5. Veebilehe külastamise ja kasutamise tulemusena tekkivad Isikuandmed (nt Veebilehel veedetud aeg);
4.1.6. Kolmandatelt isikutelt saadavad Isikuandmed;
4.1.7. Vivini poolt loodud ja kombineeritud Isikuandmed (kliendisuhte raames toimunud kirjavahetus või tellimuste ajaloo nimistu).

5. ISIKUANDMETE KOOSSEIS NING TÖÖTLEMISE EESMÄRGID JA ALUSED

5.1. Saare Kaubandus OÜ töötleb isikuandmeid eranditult nõusoleku või seaduse alusel.
5.2. Nõusoleku alusel töötleb  Saare Kaubandus OÜ isikuandmeid täpselt nendes piirides, ulatuses ja eesmärkidel, mille Andme subjekt on kindlaks määranud.  Nõusolek võib olla antud nii kirjalikult kui elektroonilisel teel või suulise avaldusena. Andmesubjekt annab nõusoleku vabatahtlikult, konkreetselt, teadlikult ja ühemõtteliselt näiteks lahtri märgistamise kaudu Veebilehel.
5.3. Õigustatud huvi tähendab Saare Kaubandus OÜ huvi enda ettevõtte majandamiseks ja juhtimiseks võimaldamaks pakkuda parimaid võimalikke teenuseid turul. Seadusest tuleneval alusel Töötleb Vivin Isikuandmeid vaid pärast hoolikat hindamist, tuvastamaks, et Vivin on õigustatud huvi, mille alusel Isikuandmete Töötlemine on vajalik ning vastavuses Andmesubjekti huvide ja õigustega. Eelkõige võib õigustatud huvi alusel Isikuandmete Töötlemine toimuda järgmistel eesmärkidel:
5.3.1. Usaldusliku kliendisuhte tagamiseks, näiteks Isikuandmete Töötlemine, mis on rangelt vajalik tegelike kasusaajate väljaselgitamiseks või pettuste vältimiseks;
5.3.2. Kliendibaasi haldamine ja analüüsimine, et parandada Teenuste ja toodete kättesaadavust, valikut, kvaliteeti ning et teha Kliendile nõusoleku korral parimaid ja personaalsemaid pakkumisi;
5.3.3. Veebilehtede, mobiilirakenduste ja muude Teenuste kasutamisel kogutavad identifikaatorid ja Isikuandmed. Vivin kasutab kogutavaid andmeid veebianalüüsiks või mobiili- ja infoühiskonnateenuste analüüsiks, töötamise tagamiseks, parendamiseks, statistika tegemiseks ja Külastaja käitumise ning kasutuskogemuse analüüsiks ning parema ja personaalsema Teenuse osutamiseks;
5.3.4. Kampaaniate korraldamine, s.h personaliseeritud ja suunatud kampaaniate korraldamine, Klientide ja külastajate rahulolu uuringute teostamine ning teostatud turundustegevuste efektiivsuse mõõtmine;
5.3.5. Kliendi ja külastaja käitumise analüüsimine erinevates müügikanalites, veebilehtedel;
5.3.6. Võrgu-, info- ja küberturbe kaalutlustel, näiteks piraatlusega võitlemiseks ning veebilehtede turvalisuse tagamiseks ning tagavarakoopiate tegemiseks ja talletamiseks võetavad meetmed;
5.3.7. Õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks.
5.4. Seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks töötleb Saare Kaubandus OÜ isikuandmeid seaduses sätestatud kohustuste täitmiseks või seaduses lubatud kasutusviiside rakendamiseks. Näiteks tulenevad seadusest kohustused maksete töötlemisel või rahapesu reeglite järgimisel.

6. KLIENDIANDMETE AVALIKUSTAMINE JA/VÕI EDASTAMINE KOLMANDATELE ISIKUTELE

6.1. Saare Kaubandus OÜ teeb koostööd isikutega, kellele võib edastada koostöö raames ja eesmärgil Andmesubjektidega seotud andmeid, sh Isikuandmeid.
6.2. Sellisteks kolmandateks isikuteks võivad olla reklaami- ja turunduspartnerid, kliendirahulolu uuringut korraldavad ettevõtted, võlgade sissenõudmisteenuse osutajad, maksehäireregistrid, IT partnerid, postiteenust vahendavad või osutavad isikud, asutused ja organisatsioonid tingimusel, et:
6.2.1. vastav eesmärk ja töötlus on seaduslik;
6.2.2. Isikuandmete töötlemine toimub vastavalt Saare Kaubandus OÜ juhistele ning kehtiva lepingu alusel.

7. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE TURVALISUS

7.1. Saare Kaubandus OÜ säilitab isikuandmeid vaid rangelt minimaalselt vajaliku aja. Isikuandmed, mille säilitamise tähtaeg on möödunud, hävitatakse kasutades selleks parimaid praktikaid ning vastavalt selleks kehtestatud korrale.

7.2. Juhul kui toimub ssikuandmetega seonduvalt mistahes intsident, võtab Saare Kaubandus OÜ tarvitusele kõik vajalikud meetmed tagajärgede leevendamiseks ning tulevikus relevantsete riskide maandamiseks. Muuhulgas registreerib Saare Kaubandus OÜ kõik intsidendid ning teavitab selleks ette nähtud juhul Andmekaitse Inspektsiooni ja Andmesubjekti otse.

8. ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED

9.1. Nõusolekuga seonduvad õigused:
9.1.1. Andmesubjektil on igal ajal õigus teatada Saare Kaubandus OÜ oma soovist nõusolek Isikuandmete Töötlemiseks tagasi võtta.

9.2. Isikuandmete töötlemisel on andmesubjektil ka järgnevad õigused:
9.2.1. Õigus saada teavet ehk andmesubjekti õigus saada teavet tema kohta kogutud isikuandmete kohta.
9.2.2. Õigus tutvuda andmetega mis mh. hõlmab andmesubjekti õigust töödeldavate isikuandmete koopiale.
9.2.3. Õigus ebaõigete isikuandmete parandamisele.
9.2.4. Õigus andmete kustutamisele ehk teatud juhul on andmesubjektil õigus nõuda, et isikuandmed kustutataks näiteks, kui töötlus toimub ainult nõusoleku alusel.
9.2.5. Õigus nõuda isikuandmete töötlemise piiramist. See õigus tekib mh. juhul, kui isikuandmete töötlemine ei ole seaduse alusel lubatud või kui andmesubjekt vaidlustab isikuandmete õigsuse. Andmesubjektil on õigus nõuda isikuandmete töötlemise piiramist ajaks, mis võimaldab vastutaval töötlejal isikuandmete õigsust kontrollida või kui isikuandmete töötlemine on ebaseaduslik, kuid andmesubjekt ei taotle isikuandmete kustutamist.

10. ÕIGUSTE TEOSTAMINE JA PRETENSIOONIDE ESITAMINE

10.1. Õiguste teostamine:
10.1.1. Andmesubjektil on õigus Isikuandmete Töötlemisega seonduva küsimuse, taotluse või kaebuse ilmnemise korral pöörduda Saare Kaubandus OÜ poole e-posti teel krista@plussriided.ee
10.2. Kaebuste esitamine:
10.2.1. Andmesubjektil on õigus pöörduda kaebusega Saare Kaubandus OÜ poole, Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole kui andmesubjekt leiab, et isikuandmete töötlemisel on rikutud tema õigusi.
10.2.2. Andmekaitseameti (AKI) kontaktandmed leiab AKI koduleheküljel aadressil: http://www.aki.ee/et/inspektsioon/kontaktid-nouandetelefon.

11. KÜPSISED JA MUUD VEEBITEHNOLOOGIAD

11.1. Saare Kaubandus OÜ võib koguda Veebilehtede ja teiste infoühiskonnateenuste külastajate kohta andmeid kasutades selleks Küpsiseid (s.o väiksed infokillud, mis talletatakse külastaja brauseri poolt Külastaja arvuti või muu seadme kõvakettale) või muid sarnaseid tehnoloogiaid (nt IPaadress, seadmeinfo, asukohateave) ning neid andmeid töödelda.
11.2. Saare Kaubandus OÜ kasutab kogutavaid andmeid, et võimaldada teenuse osutamine vastavalt külastaja või kliendi harjumustele; kindlustada parim teenuse kvaliteet; informeerida külastajat ja klienti sisust ja teha soovitusi; muuta reklaamid asjakohasemaks ja tõhustada turunduspingutused; hõlbustada sisselogimist ja andmete kaitsmist. Kogutud andmeid kasutatakse ka külastajate loendamiseks ning nende kasutusharjumuste fikseerimiseks.

11.3. Küpsiste osas nõustuvad külastajad nende kasutamisega Veebilehel, Infoühiskonna teenuse seadetes või veebibrauseris.
11.4. Enamik veebilehitsejaid lubavad küpsiseid. Ilma küpsiseid täielikult lubamata ei ole Veebilehe funktsioonid külastajale saadaval. Küpsiste ja muude sarnaste tehnoloogiate lubamine või keelamine on külastaja kontrolli all läbi enda veebibrauseri sätete, infoühiskonna teenuse seadistuste ja selliste privaatsuse tõhustamise platvormide.

12. OLULISED DOKUMENDID, JUHISED, KORRAD

12.1. Saare Kaubandus OÜ privaatsustingimuste rakendamisel lähtutakse järgmistest dokumentidest, kordadest, juhistest:
12.1.1. Töötlemistoimingute register, milles on toodud kõik Isikuandmete Töötlemise eesmärgid, viisid, töödeldavad Isikuandmete tüübid ja kategooriad ning vastavad Töötlemise alused;
12.1.2. Isiku e-poe konto, mille kaudu saab Andmesubjekt ligi enda kohta Saare Kaubandus OÜ olemasolevate isikuandmetele; saab neid parandada, muuta ning teostada enda muid seaduse ja käesolevate privaatsustingimuste alusel antavaid õigusi.

Shopping Cart
Scroll to Top